Điểm
0
Cao nhất
0

How to play:
Use your arrow keys or swipe with your fingers (if you're on a touchscreen device) to move the tiles.

A special edition dedicated to Ms. An

Tile Legend
 • Mini Cupcake

  150 Kcal

  2
 • Mini Vanilla Cupcake

  150 Kcal

  4
 • Mini Chocolate Cupcake

  170 Kcal

  8
 • Mini Purple Cupcake

  180 Kcal

  16
 • Mini Strawberry Cupcake

  190 Kcal

  32
 • Mini Rose Cupcake

  200 Kcal

  64
 • Classic Vanilla Cupcake

  200 Kcal

  128
 • Classic Chocolate Cupcake

  210 Kcal

  256
 • Classic Purple Cupcake

  230 Kcal

  512
 • Classic Strawberry Cupcake

  240 Kcal

  1024
 • Classic Rose Cupcake

  250 Kcal

  2048
 • Gourmet Vanilla Cupcake

  300 Kcal

  4096
 • Gourmet Chocolate Cupcake

  320 Kcal

  8192
 • Gourmet Purple Cupcake

  350 Kcal

  16384
 • Gourmet Strawberry Cupcake

  350 Kcal

  32768
 • Classic Vanilla Cupcake

  390 Kcal

  65536
 • Rainbow Cupcake

  400 Kcal

  0

Các Phiên bản Trò chơi 2048

Có nhiều phiên bản khác nhau của trò chơi 2048. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê dưới đây. Đây là phiên bản cổ điển được tối ưu hóa và tải nhanh nhất.
2048

Classic 2048!

Chơi
4096

Achieve 4096!

Chơi
8192

Achieve 8192!

Chơi
Googol

Endless Gameplay Googol Mode

Chơi
X-Tile

X Tile can not be summed

Chơi
Cupcake

Join the Cupcakes!

Chơi

Unlock 2048 in Multiple Languages

Challenge your brain with the classic 2048 puzzle game, now available in various languages! Sharpen your numerical skills and expand your linguistic horizons simultaneously.